Please enable Javascript.
  • Thiết lập lại
  • /2
  • X2
Vui lòng quay thiết bị của bạn.
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
2:1
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
2:1
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
2:1
1st 12
2nd 12
3rd 12
1-18
even
odd
19-36
0.1USD
0.25USD
0.5USD
1USD
2.5USD
5USD
10USD
25USD
50USD
100USD
200USD
500USD
1kUSD
Cược tự-động
Âm thanh
Cược Turbo
  • Tất cả lệnh cược
  • Người cược nhiều
  • Thắng cuộc thi
Bảng chọn
Các tuỳ chọn
Các lệnh đặt-cược
Chat